Charakteristika lesní správy

 

Lesní správa (LS) Bučovice se nachází ve východní části Jihomoravského kraje. Malou částí zasahuje na východě i do kraje Zlínského. Na severozápadě hraničí se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny a lesní správou Černá Hora, na severu s Vojenskými lesy Plumlov, na severovýchodě s lesními správami Prostějov a Bystřice pod Hostýnem, na východě s lesní správou Buchlovice, na jihovýchodě s lesní správou Strážnice, na jihu a jihozápadě s lesním závodem Židlochovice a na západě s Lesy města Brna. Svojí katastrální rozlohou cca 125.000 ha zasahuje LS Bučovice do šesti stávajících okresů a to Vyškov, Hodonín, Kroměříž, Břeclav, Brno-venkov a Blansko. Lesy ve vlastnictví státu, které LS obhospodařuje, mají výměru 21.797,- hektarů. Kromě hospodaření ve státních lesích vykonává LS funkci odborného lesního hospodáře (OLH) v   lesích ve vlastnictví obcí, družstev a fyzických osob /cca 200 ha/.

Lesní správa Bučovice vznikla k 1.10.1992 transformací podniku Jihomoravské státní lesy Brno. Z hlediska značně rozdílných geografických i růstových podmínek severní a jižní části správy, byla původní LS rozdělena od 1.1.1993 na dvě samostatné části a to LS Račice a LS Bučovice. Z důvodu organizačních změn na základě snížení výměry lesa v přímé správě došlo počátkem roku 1999 k opětovnému sloučení těchto správ do jedné LS Bučovice se sídlem v Bučovicích. V současné době je LS organizačně členěna do 13 revírů. Průměrná výměra revíru (bez OLH) činí přibližně 1.680 ha.

Přírodní podmínky

Území lesní správy Bučovice patří převážnou měrou do přírodních lesních oblastí (PLO) 36 – Středomoravské Karpaty a 30 – Drahanská vrchovina. Okrajově zasahuje i do PLO 35 – Jihomoravské úvaly a 34 – Hornomoravský úval. V severní části LS se rozkládá Drahanská vrchovina s nejvyšší nadm. výškou v rámci celé LS a to Červený vrch s 535 m nad mořem, jižní část zahrnuje Ždánický les s nejvyšší kótou U slepice 437 m n.m. Litenčická pahorkatina na JV má nejvyšší bod Hradisko s 518 m n.m.

Z klimatického hlediska náleží území LS do teplé oblasti s ročním úhrnem srážek 500 až 650 mm. Průměrné roční teploty se pohybují v rozmezí od 7,0°C do 9,0°C. Délka vegetační doby je 150-165 dnů. Oblast LS je poměrně chudá na povrchové zdroje vody. V severní a SV části LS pramení několik drobných vodních toků spadajících do povodí říčky Haná a řeky Svitavy. Jižní a JV část LS pak náleží do povodí říček Litava a Kyjovka.

LS Bučovice obhospodařuje téměř 20 drobných vodních nádrží a mokřadů s výměrou od 0,02 ha do 1,20 ha. Tyto nádrže plní funkci retenční, t.j. zadržení potřebné vody v krajině.                     

Obhospodařování lesů

Lesy ve vlastnictví státu obhospodařované LS Bučovice jsou rozděleny do dvou samostatných lesních hospodářských celků (LHC) a to LHC Bučovice a LHC Račice oba s platností od 1.1.2016 do 31.12.2025.

LHC Bučovice:

Lesy hospodářské zaujímají téměř 91 % výměry lesní půdy a  lesy zvláštního určení 9 %  výměry lesní půdy. Z lesních vegetačních stupňů (LVS) převažuje LVS bukodubový  60%, potom dubobukový 38% a  dubový 2%.

Z hlediska zastoupení dřevin převažují listnáče (83%) a to především dub (33%), buk (20%) a zbytek  ostatní listnáče, z nichž nejvíce převažuje habra a lípa. Jehličnany tvoří 17 % celkového zastoupení dřevin a z toho smrk (6 %), modřín (7 %) a borovice (3,5 %).

Zastoupení věkových stupňů je nerovnoměrné,převažuje nedostatek 1. až 7. VS, od 8. VS převažuje nadbytek rozlohy a to hlavně v 9. a 10..VS.

Na LHC jsou příznivé podmínky pro pěstování dubu a buku a všech cenných listnáčů. Jsou vytvořeny objektivní podmínky pro aplikaci přírodě blízkého hospodaření, t.j. hlavně využití podrostního hospodářského způsobu na 2. a 3. LVS.

LHC Račice :

Lesy hospodářské zaujímají 96 % výměry lesní půdy, lesy zvláštního určení 1,4 % a lesy ochranné 2,5 % výměry. Z lesních vegetačních stupňů převažuje LVS bukodubový (58%),dubobukový (23%) a bukový (19%).

Z hlediska zastoupení dřevin představují jehličnany 53% , z toho smrk 34 %, borovice 10 % a modřín 8 %.

Celková výše roční těžby v rámci celé LS činí 136.000 m3. Průměrné roční zalesnění se pohybuje kolem 160 ha .Výrazně stoupá podíl přirozené obnovy, který představuje více než 30%. Minimální roční úkol těžby výchovné činí 38 tis m3, z toho roční výchova mladých lesních porostů do 40 let (prořezávky a probírky) představuje cca 550 ha. Těžba nahodilá činila v roce 2016  36 tis.m3, t.j. 28% celkové roční těžby dříví.

Na pěstování lesa a péči o něj vynakládá LS ročně finanční částku kolem 34 mil. Kč.

Myslivost

Program 2020 a rekreační funkce lesa