Charakteristika lesní správy

Lesní správa (LS) Bučovice se nachází ze 48 % v severovýchodní části Jihomoravského kraje, dále přechází na rozhraní okresu Vyškov a Prostějov do kraje Olomouckého, který tvoří 45 % plochy lesní správy a malou částí o velikosti 7 % zasahuje na východě i do kraje Zlínského. Na severozápadě hraničí se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny a lesní správou Černá Hora, se kterou má po zrušení LS Prostějov nejdelší společnou hranici, na severu s Vojenskými lesy Plumlov, na severu s lesními správami Šternberk a Rožnov pod Radhoštěm, na východě s lesní správou Vsetín, na jihovýchodě s lesní správou Buchlovice, na jihu a jihozápadě s lesním závodem Židlochovice a na západě s Lesy města Brna a Lesní správou Náměšť nad Oslavou. Svojí katastrální rozlohou 181.386,92 ha zasahuje LS Bučovice do osmi stávajících okresů a to Vyškov, Blansko, Brno-venkov, Brno-město, Kroměříž, Prostějov, Olomouc a Přerov. Lesy a ostatní pozemky ve vlastnictví státu, v právu hospodařit Lesy České republiky, které LS obhospodařuje, mají výměru 15.754,25 hektarů. Kromě hospodaření ve státních lesích vykonává LS Bučovice funkci odborného lesního hospodáře (OLH) v lesích ve vlastnictví obcí, družstev a fyzických osob na ploše o výměře 1.718,24 ha.

Lesní správa Bučovice vznikla k 1.10.1992 transformací podniku Jihomoravské státní lesy Brno. Z hlediska značně rozdílných geografických i růstových podmínek severní a jižní části správy, byla původní LS rozdělena od 1.1.1993 na dvě samostatné části, a to LS Račice a LS Bučovice. Z důvodu organizačních změn na základě snížení výměry lesa v přímé správě došlo počátkem roku 1999 k opětovnému sloučení těchto správ do jedné LS Bučovice se sídlem v Bučovicích. V důsledku probíhajících organizačních změn byla následně LS Bučovice od 1.1.2020 sloučena s částí zaniklé LS Prostějova a část LS Bučovice, většinou Ždánický les přešla k témuž datu pod LZ Židlochovice. V současné době je LS organizačně členěna do 11 revírů, z toho jeden revír je pouze pro odbornou správu lesa.

Průměrná výměra revíru (bez OLH) činí přibližně 1.680 ha, revírník pro odbornou správu vykonává svoji funkci na celé LS Bučovice.

Přírodní podmínky

Území lesní správy Bučovice patří převážnou měrou do přírodních lesních oblastí (PLO) 36 – Středomoravské Karpaty, 30 – Drahanská vrchovina a 34 – Hornomoravský úval. V severní části LS se rozkládá Drahanská vrchovina s nejvyšší nadm. výškou v rámci celé LS a to Maliná s 571 m nad mořem, Litenčická pahorkatina na JV má nejvyšší bod Hradisko s 518 m n.m.

Z klimatického hlediska náleží území LS do teplé oblasti s ročním úhrnem srážek 500 až 650 mm. Průměrné roční teploty se pohybují v rozmezí od 7,0°C do 9,0°C. Délka vegetační doby je 150-165 dnů.

Západní oblast LS Bučovice je poměrně chudá na povrchové zdroje vody. V západní a SV části LS pramení několik drobných vodních toků spadajících do povodí říčky Haná a řeky Svitavy. Po sloučení s LS Prostějov protéká LS Bučovice řeka Morava a jsou zde rozsáhlé vodní nádrže Tovačov, vzniklé většinou zatopením pískovcových dolů. Dále lesní správou protéká řeka Bečva, Drahanský potok a řeka Valová.

                    

Obhospodařování lesů

Lesy ve vlastnictví státu obhospodařované LS Bučovice jsou rozděleny do pěti lesních hospodářských celků (LHC) a to LHC Bučovice – část (revíry Pavlovice a Litenčice) a LHC Račice, oba s platností od 1.1.2016 do 31.12.2025. Dále LHC Rájec – část (revír Senetářov) a LHC Tišnov, oba s platností do 31.12.2021 a LHC Prostějov – část (revír Troubky n. Bečvou) s platností od 1.1.2019 do 31.12.2028.      

LHC Bučovice:

 • Lesy hospodářské zaujímají téměř 98 % výměry lesní půdy a lesy zvláštního určení 2 % výměry lesní půdy
 • Z lesních vegetačních stupňů (LVS) převažuje LVS bukodubový 60 %, dále dubobukový 38 % a dubový 2%
 • Z hlediska zastoupení dřevin převažují listnáče (76 %) a to především dub (29 %), buk (19 %) a zbytek ostatní listnáče, z nichž nejvíce převažuje habr a lípa. Jehličnany tvoří 24 % celkového zastoupení dřevin.

LHC Račice:

 • Lesy hospodářské zaujímají 96 % výměry lesní půdy, lesy zvláštního určení 1,5 % a lesy ochranné 2,5 % výměry.
 • Z lesních vegetačních stupňů převažuje LVS bukodubový (58%),dubobukový (23%) a bukový (19%).
 • Z hlediska zastoupení dřevin dnes již převládají listnáče s 58 %, především buk, jehličnany jsou zastoupeny 42 %.

LHC Rájec:

 • Lesy hospodářské zaujímají prakticky 100 % výměry lesní půdy. Z lesních vegetačních stupňů převažuje LVS bukový (92 %) a jedlobukový (8 %).
 • Z hlediska zastoupení dřevin naprosto převládají jehličnany s 65 %, z toho je naprostá většina smrku. Listnáče jsou tvořeny zejména bukem a jeho zastoupení je 21 %.

LHC Tišnov:

 • Lesy hospodářské zaujímají pouze 62 % výměry lesní půdy, lesy ochranné 10 % a  lesy zvláštního určení 28 % výměry lesní půdy.
 • Z lesních vegetačních stupňů (LVS) převažuje LVS bukodubový 76 %, dále dubový 11 % a dubobukový se 13 %.
 • Z hlediska zastoupení dřevin převažují listnáče (76 %) a to především dub (29 %), buk (19 %) a zbytek ostatní listnáče, z nichž nejvíce převažuje habr a lípa. Jehličnany tvoří 24 % celkového zastoupení dřevin.

LHC Prostějov:

 • Lesy hospodářské zaujímají 93 % výměry lesní půdy, lesy zvláštního určení 7 % plochy. Z lesních vegetačních stupňů převažuje LVS dubový (60 %) následuje bukodubový (25 %) a dubobukový s 13 %.
 • Z hlediska zastoupení dřevin naprosto převládají listnaté porosty s 92 %, z listnatých dřevin je nejvíce zastoupen DB (40 %) dále následuje lípa, javory a jasan. Z jehličnanů má podstatnější zastoupení již jen borovice s 6 %.

 

Myslivost

Program 2025 a rekreační funkce lesa