Myslivost

LS Bučovice vytvořila v komplexu státních lesů celkem 19 honiteb. Z toho je jedna honitba režijní a zbylých 18 honiteb LS pronajímá. Výměry jednotlivých honiteb se pohybují od 500 do 1.000 ha (většinou horní hranice). Zvěř je zastoupena od nejrozšířenější černé zvěře přes zvěř srnčí, mufloní, daňčí až po jelení. Bohužel velkým problémem LS jsou škody touto zvěří na lesních porostech, zejména na LHC Račice. Na těchto škodách se převážnou měrou podílejí jak vysoké kmenové stavy zvěře srnčí, mufloní a zvěře jelení, tak nárůst kalamitních holin a s tím spojená vysoká umělá obnova lesa.  V létech 2016-2020 se každoroční škody zvěří na lesních porostech pohybují kolem 300 tis. Kč. Tržby za pronájem honiteb dosáhly částky téměř 7 mil. korun. Cílem LS není likvidace zvěře, jak se nám snaží podsouvat myslivecká veřejnost, ale snížení kmenových stavů zvěře na únosnou míru a tím i snížení škod, které zvěř způsobuje na lese a zároveň i snížení nákladů na ochranu lesa proti zvěři.